Beschermde gebieden: VEN & IVON

Afbeelding
Icoon Beschermde Natuur
De natuurlijke structuur in Vlaanderen bestaat in de eerste plaats uit de gebieden van het Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN) en de natuurverwevingsgebieden en natuurverbindingsgebieden van het Integraal Verwevings- en Ondersteunend Netwerk (IVON). Het zijn belangrijke instrumenten van het natuur- en bosbeleid. Ook in het omgevingsbeleid zijn ze mee opgenomen.
 
Opbouw VEN en IVON - Doelstellingen VEN, natuurverwevingsgebied en natuurverbindingsgebied - Aanduiding Ruimtelijke Ordening - Aanduiding Natuurdecreet - Situering
VEN, IVON en natuurrichtplan - Basisbescherming natuur - Ontheffing beschermingsvoorschriften VEN - Verscherpte natuurtoets VEN - Zonevreemde woningen en gebouwen VEN
 
Woon- of bedrijfsperceel - Vrijstelling successierechten en onroerende voorheffing - Koopplicht in het VEN - Andere rechten en vergoedingen
 
Over wat mag en niet mag binnen het VEN bestaan een aantal misverstanden. Deze veel gestelde vragen met antwoord scheppen duidelijkheid.
Alle details van de wetgeving rond VEN en IVON kunt u nalezen in deze wetteksten.