Projectoproep aankoop gronden bebossing - bossencompensatiefonds

Afbeelding
Icoon Subsidies
Aan het dromen van bomen? Vraag nu uw projectsubsidie aan voor bebossingsprojecten met middelen van het bossencompensatiefonds.*

*De projectoproep ‘aankoop van gronden voor bebossing’ kadert sinds 2018 binnen het Besluit van de Vlaamse Regering van 14 juli 2017 betreffende de subsidiëring van de planning, de ontwikkeling en de uitvoering van het geïntegreerd natuurbeheer.

Wat?

Eenmalige subsidie voor de aankoop van te bebossen gronden via een jaarlijkse projectoproep met middelen uit het boscompensatiefonds.
 

Voor wie?

Natuurlijke personen, privaatrechtelijke rechtspersonen (en besturen) die op het moment van de aanvraag nog geen eigenaar zijn van de betrokken grond.

Lokale besturen verwijzen we graag door naar de nieuwe projectoproep aankoop van te bebossen gronden (met een aparte infobundel).
 

Voorwaarden

 • De grond is nog niet eerder bebost en heeft een minimale oppervlakte van 0,5 ha
 • Onderstaande aankoopprojecten van gronden voor bebossing worden gestimuleerd, waarbij de bebossingen die natuurdoelen realiseren de voorkeur genieten:
  • Projecten in Speciale Beschermingszones (SBZ) die mee specifieke natuurdoelen per Natura 2000-gebied realiseren
  • Stadsbossen, speelbossen of het versterken van lokale bosuitbreidingsinitiatieven
  • Projecten voor meer toegankelijk groen in de Vlaamse Rand rond Brussel
  • Projecten om mee soorten te beschermen via door de minister vastgestelde soortenbeschermingsprogramma’s
 • De gronden moeten liggen in gebieden aangeduid als 'bos', 'overig groen' of 'reservaat en natuur', of in Speciale Beschermingszones (SBZ)
 • De aankoop van de terreinen moet effectief gerealiseerd zijn 3 jaar na de toekenning van de subsidie
 • Uiterlijk 5 jaar na toekenning van de subsidie gaat de koper over tot bebossing conform de aanvraag. Minstens 25 jaar na uitvoering van alle aanplantingen blijft het bos in stand gehouden, tenzij uitdrukkelijke ontheffing door Natuur en Bos.
 • Uiterlijk 3 jaar na de aankoop dient de aanvrager een natuurbeheerplan type twee, drie of vier in met voorstel van toegankelijkheidsregeling
 • Er is aandacht voor de communicatie over de realisaties en acties op het terrein van het project
   
Alle informatie, de noodzakelijke elementen van de aanvraag, de voorwaarden van de projectoproep en de selectiecriteria voor uw projectvoorstel vindt u in deze infobundel aankoop gronden bebossing 2022 (pdf - 4 MB).

Voor de aanvraag van de subsidie vult u het aanvraagformulier (xls - 47 kB) in en dient u uw projectvoorstel in. Bijlage 2 van het aanvraagformulier dient als checklist bij de opmaak van uw projectvoorstel.

Aanvraagformulier, projectvoorstel en goedkeuring van uw project mailt u uiterlijk tegen 30 april 2022 naar katrin.goyvaerts@vlaanderen.be.
 

Bedrag

Binnen het beschikbare budget bedraagt de tussenkomst 60% van het aankoopbedrag of 80% van het aankoopbedrag in de gebiedsaanduiding 'bos' en 'reservaat en natuur', inclusief alle kosten met een maximale subsidie van 3,5 € per m². Cumul van tussenkomsten door andere overheden is mogelijk voor zover de 60% of 80% in de gebiedsaanduiding 'bos' en 'reservaat en natuur' niet overschreden is.
 

Procedure

 • Elk jaar maakt Natuur en Bos de projectoproep uiterlijk op 31 januari bekend op de website en door publicatie in drie Vlaamse dagbladen. De uiterste datum van indiening is 30 april van het lopende jaar.
 • Natuur en Bos beoordeelt het projectvoorstel op basis van de ligging van de aan te kopen grond, de visie op de inrichting en het gebruik van de aan te kopen grond en de mate waarin draagvlak voor het project gecreëerd wordt. Ook de communicatie is een belangrijk criterium. Die criteria kunnen door de minister verduidelijkt worden in functie van de beleidsprioriteiten.
 • Natuur en Bos stelt in zijn advies aan de minister naast de beoordeling van elk projectvoorstel ook een rangschikking voor van de projectvoorstellen waarvoor gunstig advies verleend wordt.
 • Uiterlijk 1 oktober na de projectoproep beslist de minister over de toekenning van de aankoopsubsidie. Dat gebeurt in de volgorde van de rangschikking die Natuur en Bos aan de projectvoorstellen heeft gegeven. Natuur en Bos brengt de aanvragers op de hoogte van de beslissing van de minister.
   
Wilt u een voorbeeld bekijken van een uitgewerkte visie over inrichting en gebruik (een van de beoordelingscriteria)? Laat u dan zeker inspireren door dit projectvoorbeeld van een privé-eigenaar:

Contact

U kunt steeds advies inwinnen over de procedure en de selectiecriteria bij Natuur en Bos via katrin.goyvaerts@vlaanderen.be
 

Laureaten projectoproep 2021

Acht projecten werden ingediend door particulieren en privaat-rechterlijke rechtspersonen, 1 project werd onontvankelijk verklaard, 7 projecten werden positief geëvalueerd. In totaal gaat het om een oppervlakte van 9,1 hectare en een bedrag van 306.571€. De projecten realiseren o.a. natuurdoelen, vormen een bosbuffer, maken deel uit van groen-blauwe netwerken, vormen een toegangspoort tot randstedelijk groen, realiseren lokale bosuitbreiding met ecologische en/of recreatieve meerwaarde... Een van de geselecteerde projecten ligt in de provincie Antwerpen, de overige 6 goedgekeurde projecten in de provincie Oost-Vlaanderen. Het kleinste project heeft een oppervlakte van 0,6 ha, het grootste project is 2,5 ha groot.

1. Simon Huylebroeck, Bosuitbreiding Hasseltbos
Het project ligt in habitatrichtlijngebied (Bossen van de Vlaamse Ardennen en andere Zuidvlaamse bossen BE2300007 - zoekzone 9130 en 91E_0) en Vlaams ecologisch netwerk (Het Hasselt-, Parkbos en Uilenbroek - nr. 231). De geplande bebossing versterkt de bestaande boskern en maakt deze meer robuust en gunstig voor alle bosgerelateerde soorten. Dit project versterkt de gewenste ecologische structuur en draagt bij tot de instandhoudingsdoelen.

2. Raf Van Brempt, Mutsereelbos
Het project ligt midden in habitatrichtlijngebied (Bossen van de Vlaamse Ardennen en ander Zuidvlaamse bossen BE2300007 - deels zoekzone voor 9130), grenzend aan Vlaams ecologisch netwerk (Kravaal- en Herenbos). De geplande bebossing versterkt de bestaande boskern en maakt deze meer robuust, ook voor soorten die een grote bosoppervlakte nodig hebben. Dit project versterkt de gewenste ecologische structuur en draagt bij tot de instandhoudingsdoelen.

3. Tom Van Oostende, Ecologische bosuitbreiding in boskern Parkbos - Hasseltbos
Het project is gelegen in habitatrichtlijngebied (Bossen van de Vlaamse Ardennen en andere Zuidvlaamse bossen BE2300007 - zoekzone 9130 en 9120-9130) en Vlaams ecologisch netwerk (Het Hasselt-, Parkbos en Uilenbroek). De geplande bebossing versterkt de bestaande boskern en maakt deze meer robuust en gunstig voor alle bosgerelateerde soorten. Dit project versterkt de gewenste ecologische structuur en draagt bij tot de instandhoudingsdoelen.

4. Mathias Vanderdonckt, Ecologische bosuitbreiding Geitebos
Ligging: 5/5: Het projectgebied ligt in habitatrichtlijngebied "Bossen van de Vlaamse Ardennen en andere Zuidvlaamse bossen" (BE2300007) - In zoekzone voor bos 91E0, 9130, 9120 rn 9190 en het Vlaams Ecologisch Netwerk "Het Raspailleboscomplex en Geitebos" (nr. 237). Het project sluit aan bij de bestaande boskern. Het project betekent een invulling van de Instandhoudingsdoelstellingen van het gebied.

5. Hubert Dedecker, Den Aldibos
Het perceel ligt in het gemeentelijk RUP Zwartestraat, waarbij het vastgesteld is als agrarisch gebied met een overdrukzone voor landschapsontwikkeling en beekvallei. Het is een lokaal bosuitbreidingsproject met vooral recreatief-maatschappelijke meerwaarde. De bebossing ligt vlak bij een parking, school, en het centrum van Evergem, met kansen voor natuurbeleving en -educatie.

6. Califard NV, Zwartvenbos
Dit project draagt door middel van de gerealiseerde bosuitbreiding bij tot de bescherming van soorten via de door de minister vastgestelde soortenbeschermingsprogramma’s. De bebossing/bosuitbreiding wordt gemotiveerd vanuit de vigerende soortbeschermingsprogramma’s voor:
 1. Vleermuizen: de bebossing draagt op die plaats bij aan een meer samenhangend boscomplex en bijkomend leefgebied voor de soortgroep vleermuizen (en IHD-relevant wegens Europees beschermd). Het nieuwe bosje én natte laagte draagt bij tot een betere LSVI voor de soortgroep (kwaliteitsverbetering leefgebied).
 2. Bebossing en het nieuwe oppervlaktewater dragen ook bij aan een beter leefgebied voor Europees beschermde amfibieën poelkikker en kamsalamander.

7. Nathalie Dillen, Bos en Poekebeek
Het project is een lokaal bebossingsproject dat dient als stapsteen als mogelijk landschapsecologisch verbindingselement.
 

Laureaten projectoproep 2020

Er werden negen projecten ingediend en alle projecten werden positief geëvalueerd. In totaal gaat het om een oppervlakte van 42,8 hectare en een bedrag van 1.462.847 euro De projecten zijn divers: ze realiseren natuurdoelen, vormen een bosbuffer, maken deel uit van groen-blauwe netwerken, vormen een toegangspoort tot randstedelijk groen, realiseren lokale bosuitbreiding met ecologische en/of recreatieve meerwaarden... Twee van de geselecteerde projecten zijn gelegen in de provincie Antwerpen, vier in de provincie West-Vlaanderen en drie in de provincie Oost-Vlaanderen. Het kleinste project heeft een oppervlakte van 0,5 ha, het grootste project is 14,7 ha groot.

1. Albert De Busschere: Bosuitbreiding Landgoed van ’t Veld (Brugge)
In het Natura 2000-gebied ‘Bossen, heiden en valleien van Zandig Vlaanderen, westelijk deel’ is er een ambitieuze bosuitbreidingsdoelstelling van 335 ha, waarvan 194 ha voor eiken-beukenbos, en 101 ha voor elzenbroek. Een kwart hiervan moet gebeuren in functie van het creëren van minder uitgestrekte boskernen (ongeveer 150 ha) in een drietal kleinere deelgebieden, waaronder het Sint-Andriesveld. Door deze akkers te bebossen gaat in dit deelgebied de oppervlakte kernbos erg stijgen omdat de akkers in kwestie aansluiten op een bossengordel.

2. BOS+ Tierra vzw: Wullebos
Dit perceel heeft als bestemming ‘bosgebied’. Het gaat om een bosinbreiding (bebossing landbouwenclave) en versterking van het boscomplex Wullebos, grotendeels Ferrarisbos en eigendom van de Vlaamse overheid. Het Wullebos ligt niet in Natura 2000-gebied, maar de bebossing (met als hoofdboomsoort wintereik) draagt wel bij aan de natuurdoelen voor eikenbeukenbos op arme bodem. Het project heeft een hoge ecologische meerwaarde. Het Wullebos maakt deel uit van de bossengordel op de dekzandrug Maldegem-Stekene. Het is het meest oostelijk gelegen bos op de dekzandrug, met onder andere van west naar oost: de Lembeekse bossen (en bosreservaat Bellebargiebos), het Kloosterbos en het Heidebos (Natuurpunt) op nog geen kilometer van het Wullebos.

3. Eeklo: Lange Moeiakker
De uitbreiding en de verdere ontwikkeling van het natuurgebied De Lange Moeiakker vormt een link tussen de bosgebieden van het Leen, het kleinstedelijk gebied en het stadscentrum, met recreatieve, educatieve en ecologische potenties. Het belang van dit gebied ligt in het infiltratiepotentieel van de open ruimte om als groene lob de stad binnen te dringen (stadsrandbos).

4. Bornem: Bos van Branst
Dit projectgebied kadert binnen het RUP Luipegemkouter. In Hoge Heide wordt ingezet op behoud en versterking van zeer waardevolle natuurcomplexen. In Luipegem streeft men naar behoud en versterking van ecologische en landschappelijke waarden in mozaïekpatroon verweven met grondgebonden landbouw. Het RUP Luipegemkouter legt een duidelijke ecologische verbinding tussen het Nonnenbos in het noorden en het natuurgebied Hoge Heide in het zuiden. Het projectgebied zal ingeschakeld worden voor de verdere uitbouw van een recreatief netwerk, aansluitend op het bestaande wandelnetwerk richting Luipegemkouter. In het oosten grenst het projectgebied aan een woonwijk. Op termijn wil men snel een speel- en geboortebos in het projectgebied voorzien.

5. Zwijndrecht: Bosuitbreiding Het Vliet
Dit project kadert binnen het soortenbeschermingsprogramma vleermuizen, waarbij men inzet op het versterken van de landschappelijke verbindingen tussen zomerverblijven, foerageergebieden, zwermplaatsen en winterverblijven. De te bebossen percelen grenzen aan Vlietbos/Vredesbos. Dat maakt, ondanks de tussenliggende snelwegen, deel uit van het op Linkeroever gelegen natuurcomplex met erkend reservaat Blokkersdijk, Sint-Annabos, Rot-Middenvijver, Burchtse Weel en Galgenweel. Dit natuurcomplex grenst aan de Schelde, een zeer belangrijke trekcorridor voor vleermuizen. Regelmatig worden er (bv. bij monitoring) zeldzame trekkende soorten waargenomen. Gemeente Zwijndrecht heeft in RUP Vliet voorzien om deze zone een groene nabestemming te geven (bouwvrij agrarisch gebied met nabestemming bosgebied). Dit bos sluit aan en maakt deel uit van de groenpool op Linkeroever die in de toekomst, onder meer door Natuur en Bos, mee zal worden versterkt. Vanuit de stedelijke omgeving speelt een grote behoefte aan groene ruimte. De komende jaren zal deze groenpool daarom meer en meer aan belang winnen. Bovendien wil men inzetten op de verbinding van  de verschillende gebieden. De komende jaren zullen de Oosterweelwerken een aanzienlijke ecologische voetafdruk (met bijhorende ontbossing) tot gevolg hebben. De beoogde bebossing is in dit verhaal dus een zeer welkom project en maakt deel uit van de bovenlokaal te ontwikkelen groenpool op Linkeroever.

6. Wanda Pollet: Ecologische bosuitbreiding Draaikonk
Alle percelen zijn, geheel en/of gedeeltelijk, gelegen in het Natura 2000-gebied ‘Bossen van de Vlaamse Ardennen en andere Zuidvlaamse bossen’. Binnen dit deelgebied is er een ambitieuze bosuitbreidingsdoelstelling. De bebossing van deze percelen draagt dus bij aan de natuurdoelen, omdat de realisatie van eiken-beukenbossen met wilde hyacint en parelgras-beukenbossen wordt beoogd. De percelen opgenomen in de subsidieaanvraag worden omsloten door bestaande habitats, wat zal bijdragen tot een snellere ontwikkeling van de nieuwe bebossing in de richting van een volwaardige habitat.

7. Brugge: aankoop geboortebos Zandtiende binnen de tweede groengordel  
Dit is een lokaal bosuitbreidingsinitiatief met een hoge maatschappelijke waarde. Er is nood aan nabij toegankelijk groen in het stedelijk milieu. De uitbreiding wil ook de recreatieve druk op het reeds druk bezochte Parkbos te verminderen. Het project heeft  tot slot een grote ruimtelijke meerwaarde, omdat de bestaande boskern binnen stedelijke context versterkt wordt.  

8. Tielt: stadsrandbos
Dit projectgebied kadert binnen het PRUP Afbakening van het Kleinstedelijk Gebied Tielt. Het deel-PRUP Stedelijk Groen voorziet een grote natuurlijke zone in het zuidwesten van de stad (realisatie bos in bosgebied en gesloten valleigebied). Het te ontwikkelen stadsrandbos sluit nauw aan bij de stadskern en nieuwe woonontwikkeling, waar op termijn ruimte voor water kan voorzien worden.

9. Provincie West-Vlaanderen: Kasteelbosje Diksmuide
Dit project sluit aan bij het kasteelpark van Esen. Het kasteel fungeert als administratief gebouw van de provincie. Qua ligging heeft dit project een beperkte meerwaarde, aangezien het geen deel uitmaakt van het stedelijk weefsel van Diksmuide, gelegen tussen industrie en lintbebouwing. De bebossingsgraad moet voldoende bewaakt worden De oppervlakte voorzien voor open plekken in het kader van natuurbehoud en bospaden moet minder dan 15% van de bosoppervlakte bedragen.